Կառավարության որոշումներ

30 Սեպտեմբերի 2021, 1614 - Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 13-Ի N 1355-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

<p>&nbsp;Ղեկավարվելով &laquo;Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին&raquo; Հայաստանի<br /> Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության<br /> կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.<br /> 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի<br /> օգոստոսի 13-ի &laquo;Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման<br /> քսանչորսերորդ միջոցառումը հաստատելու մասին&raquo; N 1355 -Լ որոշման`<br /> 1) 4-րդ կետում &laquo;և 7-րդ&raquo; բառերը փոխարինել &laquo;, 7-րդ և 8-րդ&raquo; բառերով.<br /> 2) 4-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 5-րդ կետ.<br /> &laquo;5. Սույն որոշման հավելվածի 4-րդ կետի 8-րդ ենթակետի գործողությունը<br /> տարածվում է 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ից ծագած հարաբերությունների<br /> վրա։&raquo;.<br /> 3) հավելվածի՝<br /> ա. 3-րդ կետի 4-րդ և 4-րդ կետի 7-րդ ենթակետերում &laquo;սեպտեմբերի 30-ը&raquo;<br /> բառերը փոխարինել &laquo;դեկտեմբերի 31-ը&raquo; բառերով,<br /> բ. 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ<br /> նոր՝ 5-րդ ենթակետ. <br /> &laquo;5) Վայոց ձորի մարզից 600 տոննան գերազանցող քանակությամբ Արենի<br /> տեսակի խաղող մթերող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը,<br /> որոնք՝<br /> ա. դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա<br /> դրությամբ չունեն չկատարված հարկային պարտավորություններ,<br /> բ. առնվազն 600 տոննա խաղողը գնել են 1 կիլոգրամն առնվազն 230<br /> դրամով.&raquo;,<br /> գ. 4-րդ կետի 7-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ<br /> նոր՝ 8-րդ ենթակետ.<br /> &laquo;8) 2021 թվականին Վայոց ձորի մարզից առնվազն 600 տոննա քանակությունը նվազագույնը 230 դրամով Արենի տեսակի խաղող մթերող (գնող)<br /> տնտեսավարող սուբյեկտին դրա մասով մթերված խաղողի յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամի համար տրամադրվում է 85 դրամի չափով սուբսիդավորում։ Ընդ որում՝<br /> նշված քանակության մեջ հաշվի չի առնվում տնտեսավարող սուբյեկտին սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող կամ հիմնադիր կամ<br /> բաժնետեր հանդիսացող անձանց կամ նրանց ընտանիքի անդամների (ծնող,<br /> ամուսին, զավակ) կողմից մշակվող հողատարածքներից մթերվող (գնվող)<br /> խաղողը, ինչպես նաև դրա համար սուբսիդավորում չի տրամադրվում.&raquo;,<br /> դ. 2-րդ գլխից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 3-րդ գլուխ.<br /> &laquo;3. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ<br /> 6. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին՝ սույն<br /> որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատել սույն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 4-րդ կետի 8-րդ ենթակետի<br /> շրջանակներում սուբսիդավորման տրամադրման ընթացակարգը։&raquo;։<br /> 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։</p>