Տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից որակավորման վկայականների և հավաստագրերի համար ներկայացվող դիմումների ընդունման համակարգ

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ այսուհետ Դուք կարող եք մի շարք պետական մարմինների կողմից ծանուցման ենթակա գործունեության իրավունքը հաշվառելու, վերակազմակերպման կամ անվանման (անվան) կամ գտնվելու վայրի (անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի (նույնականացման քարտի) փոփոխման, գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման կամ այլ վայրում ևս ծանուցման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու, ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի կասեցման կամ դադարեցման մասին ինչպես նաև արդեն իսկ ներկայացրած դիմումներին ի լրում փաստաթղթեր ներկայացնելու համար հայտ ներկայացնել նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

  • Գործունեության այլ բնագավառներ
    • Հայաստանի Հանրապետությունում թանկարժեք մետաղներ զտարկողների որակավորում
    • Հայաստանի Հանրապետությունում թանկարժեք մետաղներ հարգորոշողների ու հարգադրոշմողների որակավորում
    • Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորում
    • Քիմբերլի գործընթացի հավաստագիր