Կառավարության որոշումներ

16 Սեպտեմբերի 2021, 1476 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N 1745-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների 1-ին մասերով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման տարածքային, ինչպես նաև որակավորման տարակարգի շնորհման հանրապետական հանձնաժողովների ձևավորման և գործունեության, հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման և որակավորման տարակարգի շնորհման, ինչպես նաև ատեստավորման միջոցով որակավորում ստացած պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներին հավելավճար տալու կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1745-Ն որոշման`
1) ամբողջ տեքստում՝
ա. «կրթության և գիտության» բառերը փոխարինել «կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի» բառերով,
բ. «աշխատակազմ» բառը բոլոր հոլովաձևերով հանել.
2) N 1 hավելվածի՝
ա. 5-րդ կետում «մեկ տարի» բառերը փոխարինել «երեք տարի» բառերով,
բ. 7-րդ կետում «և (կամ) նախարարության աշխատակազմի» բառերը փոխարինել «կամ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ նախարարություն)» բառերով,
գ) 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«10. Ատեստավորման հանձնաժողովը ձևավորվում է նախարարի հրամանով` տվյալ տարածքային կառավարման մարմնի ղեկավարի` մարզպետի, Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի (այսուհետ` լիազոր մարմին) առաջարկության հիման վրա, իսկ հանրապետական հանձնաժողովը ձևավորվում է նախարարի հրամանով:»,
դ. 11-րդ կետից հանել «և խորհրդակցական մարմինների» բառեր,
ե. 13-րդ, 14-րդ, 16-րդ և 19-րդ կետերի գործողությունը դադարեցնել,
զ. 15-րդ կետում «նախարարի հինգ և լիազոր մարմնի երկու» բառերը փոխարինել «նախարարի յոթ» բառերով,
է. 21-րդ կետը «նիստերի» բառից հետո լրացնել «(անհնարինության դեպքում՝ նաև հեռավար)» բառերով.
3) N 2 hավելվածի՝
ա. 5-րդ կետում «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության (այսուհետ` նախարարություն)» բառերը փոխարինել «նախարարության» բառով,
բ. 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«7. Տնօրենը, մինչև մայիսի 1-ը կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում տվյալ տարվա ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների անձնական գործերում, կատարում է «ենթակա է ատեստավորման» նշում և ներբեռնում անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք համակարգում պահվում են մինչև ուսուցչի հաջորդ ատեստավորումը:»,
գ. 9-րդ և 24-րդ կետերի գործողությունը դադարեցնել,
դ. 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«10. Լիազոր մարմնի համապատասխան ստորաբաժանումը կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգից վերբեռնում է ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը և տրամադրում է ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահին:»,
ե. 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«18. Ատեստավորման հանձնաժողովն իր ընդունած որոշումը հիմնավորումներով երկօրյա ժամկետում ներկայացնում է համապատասխան ուսումնական հաստատություն, ինչպես նաև կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմին, որն ապահովում է դրա հրապարակումը նախարարության կայքում:».
4) N 3 hավելվածի 10-րդ կետը «նախարարի» բառից հետո լրացնել «կամ դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: